Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu vodorovná
Matica slovenská

Dom Matice slovenskej Fiľakovo

Dom Matice slovenskej Fiľakovo

  • Dom Matice slovenskej (DMS) má samostatnú právnu subjektivitu. Na jeho čele je riaditeľ DMS, vymenovaný predsedom Matice slovenskej na základe výberového konania.
  • Územnú pôsobnosť  DMS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.
  • DMS môže vstupovať do podnikateľských aktivít a vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s platnou právnou úpravou a so zásadami hospodárenia DMS.
  • DMS v plnom rozsahu zodpovedá za práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov.

 

Poverená riaditeľka Domu Matice slovenskej Fiľakovo

Ing. Alena Rezková

Ing. Alena Rezková

Adresa: Rázusova 33,984 01 Lučenec

Tel: 047/432 04 80

Mobil: 0918904930

E-mail: dms.lucenec@matica.sk


 

 

 

Pracovníčky Domu Matice slovenskej Fiľakovo

Mária Belková

Adresa: Kvetná 3, 986 01 Fiľakovo

Tel: 047/438 23 03

E-mail: maria.belkova@matica.sk


 

 

 

Informácie o Dome Matice slovenskej Fiľakovo

Dom Matice slovenskej (DMS) začal fungovať  14.9.1996. Dom MS vo Fiľakove okres Lučenec pôsobí na území Novohradu.

 

DMS zastrešuje:

  • miestne odbory MS:  Fiľakovo , Šiatorošská Bukovinka  a členov Matice slovenskej z obcí Ratka, Fiľakovské Kľačany, Kurtáň, Lipovany, Šíd, Biskupice, Radzovce,
  • folklórny súbor Jánošík pri Dome MS - mužská zložka, spevácka ženská zložka, tanečná zložka,
  • Klub pedagogického odboru,
  • Klub matičiarok,
  • Klub pohybových aktivít.

 

Predmetom činnosti DMS je:

  • zachovanie a podpora slovenskej kultúry s osobitným zreteľom na slovenské umenie,
  • vyzdvihnutie národného povedomia Slovákov v silne národnostne zmiešanom území,
  • zachovanie slovenských ľudových zvyklostí a tradícií,
  • podpora a spolupráca so Slovákmi v zahraničí (Poľsko, Maďarsko, Čierna Hora, Srbsko)
  • práca s deťmi a mládežou formou hravého, výchovno-vzdelávacieho a športového programu,
  • spolupráca s cirkvou, obecnými úradmi, jednotami dôchodcov, kultúrnymi organizáciami, políciou, záchrannou službou, predškolskými a školskými zariadeniami, záujmovými združeniami, spolkami a rôznymi inštitúciami v meste Fiľakovo a jeho okolí,
  • starostlivosť o miestne odbory MS,
  • cezhraničná spolupráca.

 

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity DMS patria:

  • Oslava vzniku SR,
  • Matičný ples,
  • fašiangové zvyky,
  • stolnotenisový turnaj,
  • šachové turnaje,
  • MDŽ,
  • Marec – mesiac knihy,
  • Úcta k vzdelaniu – Deň učiteľov,
  • veľkonočné zvyky,
  • vítanie jari,
  • stavanie a rúcanie mája, 
  • Matkino srdce – Deň matiek,
  • ukážky rýchlej zdravotnej pomoci pre deti a mládež,
  • prednášky s protidrogovou tematikou pre školy,
  • stretnutie Slovákov,
  • Vatra zvrchovanosti,
  • Matičné dni,
  • jesenné slávnosti,
  • Október – mesiac úcty k starším,
  • súťaž v speve slovenských ľudových piesní,
  • vianočné programy,
  • silvestrovské posedenie
  • besedy k výročiam, besedy s osobnosťami kultúrneho, politického a verejného života, výstavy slovenských dejateľov a umelcov, matičné posedenia a iné.

 

Za obsah zodpovedá
Ivana Poláková7593327

Úvodná stránka